Voorwaarden

Voorwaarden

Sectie 1. Toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten voor uniforme verlichting.
1.2 Door een aanbieding te accepteren of een bestelling te plaatsen, accepteert u deze algemene voorwaarden.
1.3 De bepalingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden ingetrokken, in welk geval de overige bepalingen volledig van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals neergelegd in deze Voorwaarden en eventuele andere overeenkomsten ter vereenvoudiging, worden eveneens verstrekt aan de tussenpersonen en andere door Verwek ingeschakelde derden.
Paragraaf 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van simiglighting zijn vrijblijvend en simiglighting behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder indien vereist door (wettelijke) voorschriften. Zie ook artikel 3.6. Kortingscodes en acties zijn niet van toepassing op niet-standaardproducten.
2.2 Het contract komt pas tot stand nadat de bestelling door simiglighting is geaccepteerd. simiglighting heeft het recht een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, zal Simiglighting u hiervan binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling op de hoogte stellen.
Sectie 3. Prijzen en betaling
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW, inclusief handlings- en verzendkosten, alle belastingen en andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betalingen dienen te geschieden zonder korting of compensatie binnen dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum indien het leveringen binnen Polen betreft, en binnen dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum indien het leveringen buiten Polen betreft., tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 Betaling kan vooraf of via iDEAL Online Bankieren. Bij bank- of girobetalingen geldt als datum van betaling de datum waarop de giro- of simiglighting-rekening is bijgeschreven.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn kan simiglighting bepalen of de bestelling wordt geannuleerd.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, heeft u het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door gelijktijdige markering.
Sectie 4. Levering
4.1 de door simiglighting bepaalde levertijden kennen; Voor producten die op voorraad zijn is de levertijd 7 tot 30 werkdagen en voor producten die niet op voorraad zijn is de levertijd 7 tot 31 werkdagen. Indien een levertijd niet mogelijk is, zal Simiglighting u hierover tijdig informeren en aanbieden om het contract te beëindigen of een nieuwe leverdatum af te spreken met simiglighting. Bij beëindiging van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen teruggestort.
4.2 Levering van producten vindt plaats op een plaats en tijdstip waarop de producten klaar staan om naar u verzonden te worden.
Sectie 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over als u alles betaalt wat u simiglighting verschuldigd bent op grond van een contract. Het risico van de producten gaat bij aflevering al op u over.
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient zich volledig en onvoorwaardelijk te houden aan alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die verbonden zijn aan de door simiglighting geleverde producten.
6.2 Simiglighting garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op de (ongeschreven) intellectuele en / of industriële eigendomsrechten van derden.

Sectie 7. Retourneren / Recht op retour

7.1 U bent verantwoordelijk voor het controleren of de producten bij levering voldoen aan de voorwaarden van het contract. Indien dit niet het geval is, dient u dit zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen (inclusief weekend) na aflevering of na eventuele constatering schriftelijk / per e-mail en gemotiveerd te melden.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft simiglighting de mogelijkheid de betreffende producten tegen retournering te vervangen door nieuwe, mits voorradig.
7.3 Als u het product om welke reden dan ook niet wilt kopen, heeft u als individu het recht om het product binnen veertien (14) werkdagen na levering aan simiglight te retourneren. De volgende voorwaarden zijn van toepassing - het product mag niet worden gebruikt - het product moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking worden geretourneerd.

Algemene voorwaarden vergelijkbaar