Regulamin

Warunki korzystania z programu partnerskiego SIMIG Lighting

Umowa

Rejestrując się jako Partner w Programie Partnerskim SIMIG Lighting („Program”), zgadzasz się przestrzegać następujących warunków („Warunki świadczenia usług”). SIMIG Lighting zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Warunków świadczenia usług bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub ulepszają bieżący Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian oznacza zgodę na takie zmiany. Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie Twojego Konta i przepadek wszelkich zaległych płatności prowizji partnerskich uzyskanych podczas naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu Partnerskiego na własne ryzyko.

Warunki konta

  • Aby wziąć udział w tym Programie, musisz mieć ukończone 18 lat.
  • Aby zostać Towarzyszem, musisz mieszkać w Stanach Zjednoczonych.
  • Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne zautomatyzowane metody są niedozwolone.
  • Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne wymagane informacje w celu zakończenia procesu rejestracji.
  • Twój login może być używany tylko przez jedną osobę - jeden login współdzielony przez wiele osób jest niedozwolony.
  • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. SIMIG Lighting nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego obowiązku bezpieczeństwa.
  • Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie opublikowane Treści i działania, które mają miejsce na Twoim koncie.
  • Jedna osoba fizyczna lub prawna nie może prowadzić więcej niż jednego konta.
  • Nie możesz używać Programu Partnerskiego do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów. Korzystając z Usługi, nie wolno naruszać żadnych praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
  • Nie możesz używać Programu Partnerskiego do zarabiania pieniędzy na własnych kontach produktów SIMIG Lighting.

Linki/grafika w Twojej witrynie, w wiadomościach e-mail lub innej komunikacji

Po zarejestrowaniu się w Programie Partnerskim zostanie Ci przypisany unikalny Kod Partnerski. Możesz umieszczać linki, banery lub inne grafiki, które dostarczamy wraz z Twoim Kodem Partnerskim na swojej stronie, w wiadomościach e-mail lub w innych komunikatach. Dostarczymy Ci wytyczne, style łączy i grafikę do wykorzystania w łączeniu z oświetleniem SIMIG . Możemy zmienić projekt grafiki w dowolnym momencie bez powiadomienia, ale nie zmienimy wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia. Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłaty za polecenie, udostępnimy specjalne formaty linków do użycia we wszystkich linkach między Twoją witryną a SIMIG Lighting . Musisz upewnić się, że każdy z linków między Twoją witryną a SIMIG Lighting prawidłowo wykorzystuje takie specjalne formaty linków. Łącza do SIMIG Lighting umieszczone na Twojej stronie zgodnie z niniejszą Umową, które właściwie wykorzystują takie specjalne formaty linków, są określane jako „Linki Specjalne”. Opłaty za polecenie otrzymasz tylko w odniesieniu do sprzedaży produktu SIMIG Lighting, która ma miejsce bezpośrednio za pośrednictwem łączy specjalnych; nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek niepowodzeniem przez Ciebie lub kogoś, do kogo powołujesz się, używając Specjalnych Linków lub nieprawidłowo wpisując swój Kod Partnerski, w tym w zakresie, w jakim takie niepowodzenie może skutkować jakimkolwiek zmniejszeniem kwot, które w przeciwnym razie zostałyby Ci wypłacone zgodnie z niniejszą Umową. Linki afiliacyjne powinny wskazywać na stronę promowanego produktu.

Opłaty/prowizje za polecenie i płatność

Aby sprzedaż Produktu kwalifikowała się do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć Specjalny Link ze swojej witryny, wiadomości e-mail lub innej komunikacji do https://www.simiglighting.pl i w tym czasie złożyć zamówienie na produkt sesja. Płacimy prowizje tylko za linki, które są automatycznie śledzone i raportowane przez nasze systemy. Nie będziemy płacić prowizji, jeśli ktoś powie, że kupił lub ktoś powie, że wprowadził kod polecający, jeśli nie był on śledzony przez nasz system. Możemy płacić tylko prowizje od biznesu wygenerowanego za pośrednictwem odpowiednio sformatowanych specjalnych linków, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu. Płatności rozpoczynają się dopiero, gdy zarobisz więcej niż 20 USD w dochodach afiliacyjnych. Jeśli Twoje konto partnerskie nigdy nie przekroczy progu 20 $ , Twoje prowizje nie zostaną zrealizowane ani wypłacone. Jesteśmy odpowiedzialni tylko za opłacenie rachunków, które przekroczyły próg 20 USD.

Identyfikacja siebie jako partnera SIMIG Lighting

Użytkownik nie może wydawać żadnych informacji prasowych dotyczących niniejszej Umowy lub udziału w Programie; takie działanie może skutkować zakończeniem uczestnictwa w Programie. Ponadto nie możesz w żaden sposób fałszywie przedstawiać ani upiększać relacji między nami a Tobą, mówić, że rozwijasz nasze produkty, mówić, że jesteś częścią SIMIG Lighting ani wyrażać lub sugerować jakiegokolwiek związku lub powiązania między nami a Tobą lub jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie (w tym poprzez wyrażenie lub sugerowanie, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub przekazujemy pieniądze na cele charytatywne lub inne). Nie możesz kupować produktów za pośrednictwem linków afiliacyjnych na własny użytek. Takie zakupy mogą skutkować (według naszego wyłącznego uznania) wstrzymaniem opłat za polecenie i/lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

Harmonogram płatności

Tak długo, jak Twoje obecne zarobki w programie partnerskim przekraczają 20 USD , będziesz otrzymywać wynagrodzenie co miesiąc. Jeśli od ostatniej płatności nie zarobiłeś 20 USD , wypłacimy Ci pieniądze w następnym miesiącu po przekroczeniu progu.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupują produkty w ramach tego Programu, będą uważani za naszych klientów. W związku z tym wszystkie nasze zasady, zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. W każdej chwili możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne. Na przykład ustalamy ceny, jakie będą pobierane za produkty sprzedawane w ramach tego Programu, zgodnie z naszymi własnymi zasadami cenowymi. Ceny i dostępność produktów mogą się od czasu do czasu różnić. Ponieważ zmiany cen mogą wpłynąć na Produkty, które wystawiłeś w swojej witrynie, nie powinieneś wyświetlać cen produktów w swojej witrynie. Dołożymy uzasadnionych komercyjnie starań, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności ani ceny żadnego konkretnego produktu.

Twoje obowiązki

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za rozwój, obsługę i utrzymanie swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się w Twojej witrynie. Na przykład, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za: - Techniczne działanie Twojej witryny i całego związanego z nią sprzętu - Zapewnienie, że wyświetlanie Specjalnych Łączy w Twojej witrynie nie narusza żadnej umowy między Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią (w tym między innymi żadnych ograniczeń lub wymagań umieszczone na Tobie przez stronę trzecią, która obsługuje Twoją witrynę) - Dokładność, prawdziwość i stosowność materiałów opublikowanych w Twojej witrynie (w tym, między innymi, wszystkich materiałów związanych z Produktem oraz wszelkich informacji zawartych w Łączach Specjalnych lub powiązanych z nimi) - Zapewnienie, że materiały publikowane w Twojej witrynie nie naruszają ani nie naruszają praw osób trzecich (w tym na przykład praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub praw własności) - Zapewnienie, że materiały publikowane w Twojej witrynie nie są zniesławiające lub w inny sposób nielegalne - Zapewnienie, że Twoja witryna dokładnie i odpowiednio ujawnia, za pomocą polityki prywatności lub w inny sposób, sposób gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania danych zbierane od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą dostarczać treści i/lub reklamy i zbierać informacje bezpośrednio od odwiedzających oraz mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z prawem

Jako warunek uczestnictwa w Programie, zgadzasz się, że będąc uczestnikiem Programu, będziesz przestrzegać wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, przepisów, nakazów, licencji, zezwoleń, wyroków, decyzji lub innych wymagań jakiegokolwiek organu rządowego, który jurysdykcję nad Tobą, niezależnie od tego, czy te prawa itp. obowiązują teraz, czy później wejdą w życie w czasie, gdy jesteś uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego zobowiązania, zgadzasz się, że jako warunek uczestnictwa w Programie będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów (federalnych, stanowych lub innych), które regulują marketingową pocztę e-mail, w tym między innymi ustawy CAN-SPAM z 2003 r. i wszystkich inne przepisy antyspamowe.

Okres obowiązywania Umowy i Programu

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się z chwilą zaakceptowania przez nas Twojego zgłoszenia do Programu i kończy się, gdy zostanie rozwiązany przez którąkolwiek ze stron. Zarówno Ty, jak i my możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny, przekazując drugiej stronie pisemne wypowiedzenie. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu natychmiast przestaniesz używać i usuniesz ze swojej witryny wszystkie linki do https://www.simiglighting.pl oraz wszystkie nasze znaki towarowe, stroje handlowe i logo, a także wszystkie inne materiały dostarczone przez nas lub w naszym imieniu zgodnie z niniejszą Umową lub w związku z Programem. SIMIG Lighting zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu SIMIG Lighting zapłaci wszelkie zaległe zarobki narosłe powyżej 20 USD .

Zakończenie

Oświetlenie SIMIG , według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Programu lub jakiejkolwiek innej usługi SIMIG Lighting , z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta lub dostępu do Twojego Konta, a także przepadek i zrzeczenie się wszystkich potencjalnych lub należnych prowizji na Twoim Koncie, jeśli zostały one zarobione w wyniku oszustwa, nielegalnego lub zbyt agresywne, wątpliwe metody sprzedaży lub marketingu. SIMIG Lighting zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Relacje Stron

Ty i my jesteśmy niezależnymi wykonawcami i nic w niniejszej Umowie nie tworzy partnerstwa, joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego ani stosunku pracy między stronami. Nie będziesz mieć uprawnień do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Użytkownik nie będzie składał żadnych oświadczeń, ani w swojej witrynie, ani w inny sposób, które w uzasadniony sposób byłyby sprzeczne z czymkolwiek w tej sekcji.

granice odpowiedzialnosci

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne lub wtórne (lub utratę przychodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitej kwoty opłat za polecenie uiszczonych lub należnych użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu ani żadnych produktów sprzedawanych za pośrednictwem Programu (w tym między innymi gwarancji przydatności, przydatności handlowej, nienaruszania praw lub jakichkolwiek dorozumianych gwarancji wynikających z przebiegu działania, transakcji lub handlowych). Ponadto nie składamy żadnych oświadczeń, że działanie Oświetlenie SIMIG będzie nieprzerwane lub wolne od błędów i nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek przerw lub błędów.

Niezależne dochodzenie

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZA SIĘ NA WSZYSTKIE JEJ WARUNKI. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE MOŻEMY W DOWOLNYM MOMENCIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) POZYSKIWAĆ POLECENIA KLIENTÓW NA WARUNKACH, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD WARUNKÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, LUB OBSŁUGIWAĆ WITRYNY INTERNETOWE, KTÓRE SĄ PODOBNE DO TWOJEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB KONKURENCJĄ Z NIMI. UŻYTKOWNIK NIEZALEŻNIE OCENIŁ CHĘTNOŚĆ UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I NIE OPIERASZ SIĘ NA ŻADNYCH OŚWIADCZENIACH, GWARANCJACH ANI OŚWIADCZENIACH INNYCH NIŻ OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Arbitraż

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową (w tym wszelkie faktyczne lub domniemane naruszenia niniejszej Umowy), wszelkie transakcje lub działania w ramach niniejszej Umowy lub Twoje relacje z nami lub którymkolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych zostaną poddane poufnemu arbitrażowi, z wyjątkiem przypadków, w których w jakikolwiek sposób naruszył lub groził naruszeniem naszych praw własności intelektualnej, możemy dochodzić nakazu sądowego lub innego odpowiedniego zadośćuczynienia w dowolnym sądzie stanowym lub federalnym (a użytkownik wyraża zgodę na niewyłączną jurysdykcję i miejsce w takich sądach) lub w jakimkolwiek innym sądzie właściwej jurysdykcji . Arbitraż na podstawie niniejszej umowy będzie prowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi w American Arbitration Association. Orzeczenie arbitra jest wiążące i może zostać wpisane jako orzeczenie w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, żaden arbitraż na mocy niniejszej Umowy nie może zostać połączony z arbitrażem z udziałem jakiejkolwiek innej strony podlegającej niniejszej Umowie, czy to w ramach postępowania arbitrażowego grupowego, czy w inny sposób.

Różnorodny

Niniejsza Umowa podlega prawu Stanów Zjednoczonych, bez odniesienia do zasad dotyczących wyboru prawa. Nie możesz dokonać cesji niniejszej Umowy, z mocy prawa lub w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca, będzie działać na korzyść i będzie wykonalna wobec stron oraz ich odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy. Niewyegzekwowanie przez nas ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego egzekwowania takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez SIMIG Lighting jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Warunki świadczenia usług stanowią całość umowy między Tobą a SIMIG Lighting i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a SIMIG Lighting (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

Używamy plików cookie, aby spersonalizować Twoje wrażenia. Kontynuując odwiedzanie tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Zaloguj się

Megamenu

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty.